หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

28 ก.ย. 2020 05:00:00 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ดู่ 258