ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565

11 ม.ค. 2022 10:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 109
                     วันที่ 11 มกราคม 2565 : นางสัญญา  สีสัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบต.ดู่ แจ้งประชาสัมพันธ์ การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 กำหนดให้ภายใน 90 วันนับจากการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ดู่ จึงขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก

17 ธ.ค. 2021 11:23:46 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 41
              ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบต.ดู่ แจ้งประชาสัมพันธ์ การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญ...

การสื่อสารการพูด

27 ส.ค. 2021 18:49:15 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 63
สูตรจุลินทรีย์ พื้นบ้าน บำรุงพืชผัก สลายตอซังข้าว สูตร จุลินทรีย์พื้นบ้านบำรุงพืชผักสลายตอซังข้าวจากข้าวกล้อง สูตรจุลินทรีย์พื้นบ้านบำรุงพืชผักจากข้าวกล้อง เป็นอีกสูตรหนึ่งที่คุณลอย คลองแห้ง เกษตรกรผ...

สูตรจุลินทรีย์ พื้นบ้าน บำรุงพืชผัก สลายตอซังข้าว

27 ส.ค. 2021 18:36:15 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 41
สูตรจุลินทรีย์ พื้นบ้าน บำรุงพืชผัก สลายตอซังข้าว สูตร จุลินทรีย์พื้นบ้านบำรุงพืชผักสลายตอซังข้าวจากข้าวกล้อง สูตรจุลินทรีย์พื้นบ้านบำรุงพืชผักจากข้าวกล้อง เป็นอีกสูตรหนึ่งที่คุณลอย คลองแห้ง เกษตรกรผ...