ประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

11 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 405

 

 

     

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ : นางสัญญา  สีสัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้สภารับทราบการแถลงนโยบายการบริหารงาน ของนายเสนอ  ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ พร้อมด้วย นายทองสา ระยับศรี  นายพันธ์ศักดิ์  แหวนเงิน รองนายกฯ และนายศริพร อักษร เลขานุการนายกฯ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ พร้อมทั้ง คณะบริหาร ได้ประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต